Gooiergracht krijgt aandacht

wat ben je mooi
wat ben je mooi
Foto: Ron Offermans

Gemeenten en waterschap pakken samen Gooiergracht aan

De gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren (BEL) en waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) gaan samen een visie opstellen voor de aanpak van de Gooiergracht. Op basis van die visie zal de Gooiergracht worden verbeterd. Dit is hard nodig omdat de waterbodem is vervuild, er veel achterstallig onderhoud is en de Gooiergracht nu niet klaar is voor de toekomst. Dat komt omdat het klimaat verandert en er daarom rekening moet worden gehouden met meer, maar ook met minder water. De partijen maken goede afspraken over het toekomstig onderhoud van de gracht zelf, de oevers en de directe omgeving. Zodat het klaar voor de toekomst is en een prettig verblijfgebied. De drie gemeenten en het waterschap hebben dit vastgelegd in de ‘Intentieverklaring integrale aanpak Gooiergracht’. De partijen hebben deze op woensdag 26 januari gezamenlijk ondertekend.

De Gooiergracht voert regenwater uit het Gooi af naar het Eemmeer en kan water bergen en vasthouden. Ook voert de Gracht het gezuiverde rioolwater af van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Hilversum en Blaricum. De Gooiergracht ligt precies op de grens van de gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes. En ook op de grens van twee waterschappen en twee provincies.

Waarom moet de Gooiergracht worden aangepakt?
De Gooiergracht kampt met veel achterstallig onderhoud. Door de onduidelijke verantwoordelijkheden is hier in het verleden te weinig aan gedaan. Peter Calis (wethouder van Laren) zegt er namens de drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren over: “Wat we gaan oplossen is dat het beheer van de Gooiergracht zeer versnipperd was tussen de drie aangrenzende gemeenten, het waterschap AGV, de waleigenaren (veelal particulieren) en uiteraard het Rijk dat extra geld beschikbaar stelt voor de sanering van de waterbodem”.

Peter Smit (lid Dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) zegt erover: “Het waterschap werkt er elke dag aan om ervoor te zorgen dat ons water veilig en schoon is, en we een robuust en toekomstbestendig systeem hebben en houden. Toen we na de waterschapsverkiezingen een bestuursakkoord sloten stond de Gooiergracht er daarom nadrukkelijk in. Ik ben er dan ook trots op dat we de Gooiergracht op deze manier nu samen aanpakken en dat die daarna weer klaar is voor de toekomst. ”

Wat gaat er gebeuren?
Allereerst wordt het achterstallig onderhoud aangepakt. De waterbodem wordt schoon gemaakt en oevers worden natuurvriendelijker gemaakt. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de capaciteit van de gracht te vergroten ten behoeve van periodes van extreme hoosbuien of juist droogte. Ook wordt er aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de Gooiergracht en haar oevers, zodat het een fijn gebied blijft om te wandelen en fietsen. 2022 is het jaar van de plannen uitwerken, met uitvoering in 2023.

Bijzondere samenwerking
De afgelopen jaren vonden er gesprekken plaats tussen de drie gemeenten en het waterschap over het onderhoud van de watergang en haar oevers. Dit heeft geleid tot de ‘Intentieverklaring Integrale aanpak Gooiergracht’. De partijen verklaren hiermee dat ze zich gezamenlijk inzetten voor het opstellen van een visie en een uitvoeringsprogramma. De visie moet aangeven welke ingrepen er nodig zijn, wie deze gaat uitvoeren en wanneer. De visie wordt in samenspraak met de omgeving opgesteld.

Foto nr. 01 Gooiergracht is gemaakt door fotograaf Ron Offermans. Op foto ziet u de watergang Gooiergracht en de naastgelegen weg Goyergracht Noord.

wat ben je mooi

Foto nr. 02 Gooiergracht (van de ondertekening) kan zonder bronvermelding worden gebruikt. De foto toont de daadwerkelijke ondertekening van de Intentieverklaring ter plaatse (op wo 26 januari 2022), op een brug over de Gooiergracht (ter hoogte van bosje van Six). Van links naar rechts: de heer Theo Reijn (wethouder Eemnes), de heer Peter Smit (lid dagelijks bestuur waterschap AGV), de heer Peter Calis (wethouder Laren) en mevrouw Maria Klingenberg-Klinkhamer (wethouder Blaricum).

 

Hier wordt getekend!