Besluitvorming en vervolgproces Brinkplan Laren

Foto: Ni Cole

Afgelopen weken is er in de media en op internet veel discussie geweest over de ‘inrichtingsschets Herinrichting Brink’, die door de gemeenteraad van Laren is aangenomen op 24 juni 2020. Burgemeester Nanning Mol ziet dat daarbij uiteenlopende beelden bestaan over het vervolgproces Brinkplan en hecht er daarom aan duidelijkheid te geven over de stand van de besluitvorming en het vervolgproces.

Democratisch proces
De herinrichtingsschets is door de gemeenteraad van Laren, het hoogste orgaan van de gemeente, vastgesteld. Daaraan wordt dus uitvoering gegeven door het college en de organisatie. Van vertraging of uitstel is dan ook geen sprake, wel van zorgvuldigheid en heldere stappen in het participatieproces voor inwoners.

Betrokkenheid
Er is al veel betrokkenheid geweest bij de plannen voor herinrichting van de Brink en die blijft ook. Dat is begrijpelijk. Het college blijft daarom inzetten om alle inwoners van Laren goed te informeren. Door ruimte te geven aan betrokkenheid van inwoners wordt de raad in staat gesteld een weloverwogen vervolgbesluit te nemen. Pas na het definitieve raadsbesluit wordt met de uitvoering gestart.

Klankbordgroep
De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen het plan uit te werken met wensen en adviezen van een klankbordgroep te formeren uit de raad. Het college voelt zich in principe gehouden de motie van de raad uit te voeren, zoals die is aangenomen, maar moet zich na de zomer nog beraden op de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven, bijvoorbeeld met een meer uitgebreide samenstelling.

Meer informatie over de herinrichting vindt u op de pagina plan herinrichting Brink

We wensen iedereen voor nu, straks en voor de toekomst van onze (klein)kinderen succes bij het nemen van de beslissing en uitvoering van het definitieve plan.

Wilt u reageren op dit artikel? [email protected] of bel/app met 0644401135
Inmiddels zijn er meerdere handtekeningenacties gestart waarbij voorstanders tot behoud van de bomen kunnen tekenen. Ook op Facebook wordt er aandacht gevraagd zorgvuldig met de bomen om te gaan. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Maar ook een (nieuws)-bericht kunt u sturen. BVD!