Provincie en gemeenten maken samen ombouw vakantieparken tot woongebieden mogelijk

Wonen op een vakantiepark
Wonen op een vakantiepark
Foto: PNH

Provincie Noord-Holland maakt het onder voorwaarden mogelijk dat gemeenten vakantieparken zonder perspectief kunnen omzetten naar tijdelijke of permanente woongebieden. Hierdoor ontstaan tijdelijke of nieuwe permanente woningen.


Het gaat om vakantieparken in de Kop van Noord-Holland, Westfriesland en de regio Alkmaar. Sinds 2018 werd de levensvatbaarheid van meer dan 200 vakantieparken en campings onderzocht en ingedeeld op kwaliteit.

Daaruit volgde dat circa 30 vakantieparken geen perspectief meer hebben als recreatiepark en het risico lopen op verloedering en mogelijk ondermijnende activiteiten. Ook is er vaak al langere tijd sprake van illegale bewoning, al dan niet door tijdelijke arbeidsmigranten.

De omzetting van vakantieparken tot gebieden met andere functies was tot nu toe lastig als gevolg van provinciale- en Rijksregelgeving. De komst van de landelijke nieuwe Omgevingswet maakt een bredere afweging over vakantieparken mogelijk.

De provinciale Omgevingsverordening 2022 sluit aan op de Omgevingswet en geeft daar op provinciaal niveau invulling aan.

Met een ‘Goed Verhaal’ – dat aangeeft welk probleem er wordt opgelost en in welke behoefte voorzien wordt– kunnen gemeenten vakantieparken een woonfunctie geven. Als een nieuwe stedelijke ontwikkeling op de plek niet kan, is een tijdelijke woonfunctie mogelijk tot maximaal 10 jaar.

Dit draagt bij aan de woonkwaliteit voor bijvoorbeeld woningurgenten en tijdelijke arbeidsmigranten in de regio, waar veel behoefte aan is vanuit het Noord-Hollandse bedrijfsleven.

Provinciale regelgeving blijft van toepassing
Vakantieparken die transformeren naar permanent woongebied kunnen worden opgenomen in bestemmingsplannen onder de paraplu van woonakkoorden en -deals met Rijk en provincie. Belangrijk is dat bestemmingsplannen voor bewoning op de voormalige vakantieparken voldoen aan de provinciale kaders zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening, net zoals dat bij alle bestemmings- en woonplannen het geval is.

Het nieuwe beleid sluit aan op afspraken gemaakt tussen alle gemeenten Noord-Holland Noord in 2018 over een kwaliteitsimpuls in het vakantieparken en -campings aanbod. Eén van die afspraken was dat kansarme vakantieparken gesaneerd zouden worden.

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: “Ik hoop dat we samen met gemeenten twee vliegen in één klap kunnen slaan: verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van deze gebieden en de creatie van al dan niet tijdelijke bewoning, koop of huur. De transformatie van vakantieparken lost de woningnood niet op, maar we hopen dat het een steentje bij kan dragen. Daarbij helpt het gemeenten in hun wens om verloederde vakantieparken te saneren.”

In de Omgevingsverordening 2022 van de Provincie Noord-Holland zal een aanvullend artikel opgenomen worden om de genoemde transformaties mogelijk te maken. Deze geldt voor een periode van 5 jaar, om het geen ontwikkelmodel van recreatie- naar woongebieden te laten zijn.